คณะกรรมการโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นจำนวนมากทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบางพื้นที่ สมควรมีการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งร่วมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูจึงจำเป็น ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 21 ก วันที่ 26 มีนาคม 2558 มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด
 • หมวด 1
  ว่าด้วยคณะกรรการนโยบาย
  และแผนการบริหารจัดการ
  ทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่งแห่งชาติ
 • หมวด 2
  ว่าด้วยชุมชนชายฝั่ง
 • หมวด 3
  ว่าด้วยการคุ้มครอง
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • หมวด 4
  ว่าด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่
 • หมวด 5
  ว่าด้วยบทกำหนดโทษ
 
โดยมีสาระสำคัญพอสังเขป
 • กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น
 • กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
 • กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชายฝั่ง
 • กำหนดกลไกลและมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังนี้
  • (1) มาตรการคุ้มครองในกรณีบุคคลก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • (2) มาตรการคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลน
  • (3) มาตรการคุ้มครองพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • (4) มาตรการคุ้มครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงขั้นวิกฤติ
 • การกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
 • มีการกำหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด