• 1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
  • 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
  • 3) ศึกษา พัฒนากลไกและระบบในการติดตามประมวลผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้อง กับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
  • 4) รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ กิจกรรมใด หรือโครงการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
  • 5) ประสาน ติดตาม และประมวลผลร่วมกับหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกลไกลการดำเนินงานของอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
  • 6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการกองมอบหมาย