graphic
graphic

รองนายก “ประวิตร” เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 8 สิงหาคม 2565
  • 1576 ครั้ง
รองนายก “ประวิตร” เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันที่ 4 สิงหาคม 2565   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในการนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting ) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 การประชุมดังกล่าว พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมีวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในจังหวัดตรัง และพังงา ที่ต้องเร่งรัดเสนอประกาศกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป รวมถึงการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดบูรณาการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามผลการประชุมสหประชาชาติด้านมหาสมุทร ค.ศ.2022 ในหลายประเด็นรวมถึงประสานความร่วมมือต่อเนื่องกับประเทศที่แสดงเจตนารมณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานภาพรวมของประเทศไทย ต่อไป