graphic
graphic

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

  • 24 สิงหาคม 2565
  • 1317 ครั้ง
ประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

เมือวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ส่วนเลขานุการคณะกรรมนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ZooM Cloud Meeting ) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์ (ZooM Cloud Meeting ) 

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มอบหมาย ให้บริษัทกรีนฟิเจอร์ แมนเนจเมนท์ เป็นผู้รวบรวม และวิเคราะห์ ประเด็นจุดแข็งจุดออ่นและจุดแข็ง เพื่อระดมความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านทรัพยากรป่าชายเลน ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง และร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแวดล้อมและประเมินสถานการณ์การบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( SWOT ANAlYsis ) รวมทั้งให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566 -2570 ต่อไป