graphic
graphic

ประชุมทำความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 18 ตุลาคม 2565
  • 1236 ครั้ง
ประชุมทำความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 กองจัดการชุมชนและเครือข่าย จัดประชุมทำความเข้าใจในการมีส่วนชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอรรถพล เจริยชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป้นประธานการประชุม และนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 ทช. และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting )

       โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือและพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่ง ได้พูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานด้าน การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย หยุดยั้งการกระทำความผิดอันนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่ากระทำผิดตามกฎหมายของ ทช. จะมีการลงโทษตามระเบียบและกฎหมาย โดยให้ผู้กระทำผิดเยียวยาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกันนี้ กรมฯ จะยกระดับศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงรุก เชื่อมโยงภารกิจภายใต้ ศรชล. IUU การทำประมงผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ขอให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เข้ามามีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งข้อมูล และสืบสวนข้อมูล การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่เกาะ ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้กฎหมาย ทช. ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการกำหนดให้มีมาตรการในการฟื้นฟูด้านทรัพยากรทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะป่าชายเลน ที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มความสมบูรณ์ให้มากขึ้น โดยการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับภาคประชาชน ภาคชุมชน องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และนับจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดให้มีบทบาทและข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อบูรณาการอย่างไร้รอยต่อในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมฯ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ ภายในปี 2567 กรมฯ จะจัดตั้งงบประมาณเพื่อกระจายไปสู่ชุมชนชายฝั่งให้มากขึ้น สนับสนุนพี่น้องประชาชนให้นำไปจัดตั้งเวทีพบปะพูดคุยและหารือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชายฝั่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย