graphic
graphic

ติวเข้มหลักสูตรการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2566 -2570

  • 24 พฤศจิกายน 2565
  • 1020 ครั้ง
ติวเข้มหลักสูตรการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2566 -2570

         กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการนี้ นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 75 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ทุกคนต้องรับรู้ เพื่อนำไปประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ ตลอดจนทำความเข้าใจแก่ชุมชนชายฝั่ง ท้องถิ่น และจังหวัด เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งผสานการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงบริบทของการทำงานในแต่ละพื้นที่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความคิดเห็นและนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จากนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ในหัวข้อ แนวทางการเขียนเสนอแผนงาน/โครงการประกอบการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และหลักการวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงนโยบายและแผน และหลักการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ อีกด้วย