graphic
graphic

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

  • 3 กุมภาพันธ์ 2566
  • 1374 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
            ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการเสนอต่อคคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณา ต่อไป