graphic
graphic

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม คทช. ครั้งที่ 2/2566

  • 21 มีนาคม 2566
  • 1245 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม คทช. ครั้งที่ 2/2566

        วันที่ 20 มีนาคม 2566 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน          การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           การประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมให้การประชุมที่จะจัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดเนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) วาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีเรื่องเสนอจำนวน 4 เรื่อง เป็นเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดจัดประชุม กทช. ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน