graphic
graphic

ประชุมการมีส่วนร่วมต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 5

  • 8 พฤษภาคม 2566
  • 1187 ครั้ง
ประชุมการมีส่วนร่วมต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 5

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย เอกวานากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากองค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐ จำนวน 21 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบีบี 205 ชั้น2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเเวนชั่นเซ็นเตอร์

          การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้น โดย กรม ทช. มีวัถตุประสงค์เพื่อให้ร่างฉบับนี้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกลไกเครื่องมือกฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแผนที่บูรณาการร่วมกับการจัดการใช้ประโยชน์ทะเลด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความมั่นคง และยั่งยืน อย่างสมบูรณ์ในอนาคต อีกด้วย