graphic
graphic

กรม ทช. จัดประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 -2570)

  • 11 พฤษภาคม 2566
  • 1297 ครั้ง
กรม ทช. จัดประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 -2570)

    วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 -2570) โดยมีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กรม ทช. ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 -2570) ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 -2570) นั้น เป็นกลไก เครื่องมือกฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลถชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิ และเป็นแผนที่บูรณาการร่วมกับการจัดการใช้ประโยชน์ทะเลด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความมั่นคง และยั่งยืน อย่างสมบูรณ์ในอนาคต

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1oZn4wrlFGveYVjZFhk8rMilms5ZDh8bB?usp=sharing