graphic
graphic

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 1/2566

  • 1 มิถุนายน 2566
  • 1276 ครั้ง
กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 1/2566

       กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 1/2566
      วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-10 (สทช. 1-10) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
       การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมทั้ง พิจารณาแผนการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติอื่นใดในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกด้วย