graphic
graphic

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ทช. รุ่นที่ 1

  • 21 สิงหาคม 2566
  • 396 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ทช. รุ่นที่ 1

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2566 2566  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีนายนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ให้โอวาทพร้อมกับแนวทางการดำเนินงานตามหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากสรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดที่สำคัญ ในพื้นที่พร้อมด้วยโดยมีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 ( ระยอง จันทบุรี ตราด )  สทช . 2 ( ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) สทช. 3 ( เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ) สทช. 6 ( พังงา ระนอง ) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและแผนการในการเชื่อมโยงสู่การจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการภายใต้นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด และเพิ่มเติมข้อมูลแผนงานโครงการ โดยหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 ตามกรอบแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ เชื่อมโยงโครงการและกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป