graphic
graphic

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558" รุ่นที่ 2

  • 1 กันยายน 2566
  • 632 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558" รุ่นที่ 2

         วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558" รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนี้นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และแผนงาน กล่าวรายงาน ในการนี้มีนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตราการจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม ทช. จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม ทช. ในการจัดทำมาตรการ แนวทาง และโครงการให้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป