graphic
graphic

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานประเด็นปัญหา และติดตามงานของหน่วยงานภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

  • 26 กันยายน 2566
  • 39 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานประเด็นปัญหา และติดตามงานของหน่วยงานภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

         วันที่ 22 -24 กันยายน 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานประเด็นปัญหา และติดตามงานของหน่วยงานภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค (สทช. 1 - 10) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน 75 คน ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
         ในการนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหา และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Team building ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนและส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ