graphic
graphic

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2566

  • 28 ธันวาคม 2566
  • 259 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2566

          วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10  ตลอดจนคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง จำนวน 18 ราย 8 ด้าน ให้ได้จำนวน 6 ราย 6 ด้าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่ง จากจำนวน 27 ราย 18 จังหวัด ให้ได้ 6 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน