graphic
graphic

กรม ทช. สัมมนารับฟังความคิดเห็น

  • 4 มีนาคม 2567
  • 57 ครั้ง
กรม ทช. สัมมนารับฟังความคิดเห็น

         ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2567-2570 ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ ดอกกุ่ม สตูดิโอ แอนด์ เลิร์นนิง เซนเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงาน1-10 เจ้าหน้าที่กรม ทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่งตามมาตรา 5 โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ เป็นวิทยากรกระบวนการ 

       การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้แทนจากชุมชนชายฝั่งตามมาตรา 5 เพื่อกำหนดแนวทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากลไกการทำงานระหว่างกรมและชุมชนชายฝั่ง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทั้ง 24 จังหวัดอย่างมีประาทธิภาพและยั่งยืน