graphic
graphic

พล.ต.อ.พัชรวาท คณะกรรมการ กทช. ร่วมประชุม กทช. ครั้งที่ 2/2567

  • 1 กรกฎาคม 2567
  • 13 ครั้ง
พล.ต.อ.พัชรวาท คณะกรรมการ กทช. ร่วมประชุม กทช. ครั้งที่ 2/2567

             วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) เป็นประธานเปิดการประชุม กทช. ครั้งที่ 2/2567 โดยมีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

             ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 67 รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รอบ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) และได้นำเสนอการปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับบุคคลภายนอกและสำหรับชุมชน พ.ศ. 2567 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 22 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หมู่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย ห้ามทำให้เกิดมลพิษ เททิ้งขยะห้ามทิ้งสมอเรือ ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆบริเวณแนวปะการัง ห้ามนำและใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่เป็นอันตรายต่อปะการัง ห้ามการขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ำ ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบหมายให้กรม ทช. และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ กทช. เป็นการเร่งด่วน พร้อมกำชับให้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดรวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ผสานการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และภาคเอกชน ให้หันมาใส่ใจและร่วมกันปกป้อง คุ้มครองพื้นที่ทางทะเลให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน/ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา