graphic
graphic

ทช.จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

  • 8 กันยายน 2563
  • 1278 ครั้ง
ทช.จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด ทส.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) ตลอดจนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายังห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรม ทช. และห้องประชุมของสำนักงาน ทช. ในพื้นที่ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ

***เพื่อทราบ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย

(๑) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

(๒) กำหนดให้วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

(๓) ความคืบหน้าการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.๙

(๔) ความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ๗ ขาแท่นไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

***เพื่อพิจารณา เห็นชอบ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย

(๑) ร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ร่างระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ประกอบด้วย ๘ กลุ่มหาดหลัก  ตั้งตามชื่อทิศ ๔๔ กลุ่มหาด และ ๓๑๘ หาด

(๓) หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

(๔) ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๑ ของ พรบ.ทช. ๒๕๕๘ และใช้ Environmental Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการในลักษณะดังกล่าวด้วย

***นอกจากนี้ เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ประกอบด้วย

(๑) คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

(๒) คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

(๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

(๔) คณะอนุกรรมการจัดทารายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

(๕) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง