ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2563

coral-icon9 กันยายน 2563
coral-icon204 view
coral-icon
รูปแบบการเขียนรายงาน.doc

coral-iconFile type : .doc

coral-iconsize : 0.08 Mb

coral-iconDownload : 0

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์  ยีมิน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของประเทศ ปี 2562 รวมถึงความก้าวหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ปี 2563

coral-icon

รูปประกอบ