ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2563

coral-icon2 พฤศจิกายน 2563
coral-icon205 view

วันที่ 29 กรฎาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายทศพร นุชอนงศ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน40 คน

สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พร้อมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

coral-icon

รูปประกอบ