graphic
graphic

รองนายกฯ ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะการฯ ทะเลและชายฝั่ง แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

  • 10 พฤศจิกายน 2563
  • 1612 ครั้ง
รองนายกฯ ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะการฯ ทะเลและชายฝั่ง แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) รองประธาน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปก.ทส.)   กรรมการ  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการและ ้ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  สำหรับประเด็นสำคัญฯ  ในการประชุมครั้งนี้ อาทิ  เช่น การวางแผนดำเนินงานในการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามตรา 23 แนวทางการดำเนินงานประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการังของกรม ทช. และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (อส ) การบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และการออกกฎหมายลำดับรอง ตามมาตรา 16 ภายใต้ พรบ. ทช. 58 เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร จัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นต้น  

       และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกรียติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 31 ท่าน  เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกรียติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้ประดับเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ บริเวณหนน้าอกด้านขวา โดยเครื่องหมายดังกล่าวได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561