graphic
graphic

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

  • 10 พฤศจิกายน 2563
  • 1467 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่1/2559 ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการหารือเพื่อพิจารณาถึงเรื่องการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย การกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การออกกฎกระทรวงกำหนดในหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหารือประกอบด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยน.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ