graphic
graphic

วิดิทัศน์ ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2563

  • 15 มกราคม 2564
  • 1351 ครั้ง
วิดิทัศน์ ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563  ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2563
วิดิทัศน์ ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563  ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2563 
 
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม