graphic
graphic

สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 15 มกราคม 2564
  • 1211 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง