graphic
graphic

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) รายงาน สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของประเทศ พ.ศ. 2563

  • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • 1928 ครั้ง
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) รายงาน สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของประเทศ พ.ศ. 2563

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2563 โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงานการประชุม   ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำรายงาน 
สถานการณ์ฯ คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาจารย์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม Ballroom c โรงแรมมารวยการเด้นท์ กรุงเทพ ฯ จำนวน 80 คน เพื่อให้ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ ฉบับดังกล่าวมีความครบสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พิจารณาต่อไป