graphic
graphic

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯ ครั้งที่ 1/2564

  • 23 มีนาคม 2564
  • 1490 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่  23 มีนาคม 2564 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2563 และกรอบการดำเนินงานของรายงานฯ 64