graphic
graphic

รองนายก ประวิตร ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ ครั้งที่ 1/2564

  • 7 เมษายน 2564
  • 2045 ครั้ง
รองนายก ประวิตร ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ ครั้งที่ 1/2564

 วันที่ 5 เมษายน 2564  ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2654 โดยมี พลเอก ประวิตร                วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง  นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาปะการังและประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ใน จ.ระยองและฉะเชิงเทรา และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกภาคส่วนให้มองปัญหาอย่างรอบด้าน นึกถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงแก้ไขปัญหาในทุกมิติและเกิดความยั่งยืน และให้เร่งปฏิบัติงานทันที พร้อมมอบหมาย รมว.ทส. กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมตามข้อมติที่ประชุม อีกทั้ง ให้มองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องพิจารณาในหลายมิติ ดังนั้น มาตรการและวิธีการในการจัดการต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหลายภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการสำคัญ ๆ ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญหลายประเด็น เช่น แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) การคำนวณค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายพื้นที่แนวปะการัง การออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัด Kick off ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ร่วมกับ ๒๒ ประเทศสมาชิก IOC-WESTPAC สืบเนื่องจาก สหประชาชาติประกาศให้ช่วงเวลา ๑๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ เป็นทศวรรษของสหประชาชาติว่าด้วยศาสตร์แห่งมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้ง ให้มองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความสมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์และการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วย อย่างไรก็ตามได้กำกับและผลักดัน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงแก้ไขปัญหาได้ในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทต่าง ๆ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของพี่น้องประชาชน เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้สมดุลและยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรกำชับทุกภาคส่วนให้มองปัญหาอย่างรอบด้าน นึกถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึง แก้ไขปัญหาในทุกมิติและเกิดความยั่งยืน และสั่งให้เร่งปฏิบัติงานทันที พร้อมมอบหมายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมตามข้อมติที่ประชุม