graphic
graphic

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2564

  • 10 กันยายน 2564
  • 1683 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2564

 วันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZooM Cloud Meeting โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบออนไลน์ ZOOm Colud Meeting เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 20 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 17 เรื่องโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แต่ละหน่วยงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป