graphic
graphic

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

  • 10 มีนาคม 2565
  • 1297 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้ง  1/2565  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมินเป็นประธานการประชุม ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นรองประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2564  โดยที่ประชุมให้ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป