icon คณะกรรมการระดับชาติ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1-2566
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1-66
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

icon คณะกรรมการระดับจังหวัด

graphic

icon ปฏิทินการประชุม

กุมภาพันธ์
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

icon กฏหมาย

graphic
graphic
graphic

icon รายงานการสรุปการประชุม

coral-icon
การบริหารจัดการ
ประชุม คณะกรรมการ
696
เรื่อง
coral-icon
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน
224
เรื่อง
coral-icon
กัดเซาะชายฝั่ง
กัดเซาะชายฝั่ง
223
เรื่อง
coral-icon
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
พื้นที่คุ้มครองทะเล
193
เรื่อง
coral-icon
รายงานสถานการณ์
รายงานสถานการณ์
190
เรื่อง
coral-icon
สัตว์ทะเลหายาก
โลมา วาฬ เต่า พะยูน
163
เรื่อง
coral-icon
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
129
เรื่อง
coral-icon
ปะการัง
ปะการัง
97
เรื่อง
coral-icon
ขยะทะเล
ขยะทะเล
60
เรื่อง
coral-icon
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
50
เรื่อง
coral-icon
แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ
50
เรื่อง
coral-icon
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม
47
เรื่อง

icon เอกสารเผยแพร่

icon แบบฟอร์มดาวน์โหลด

icon VOTE & POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการ เข้าใช้งานเว็บไซต์ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง
  • พึงพอใจมากที่สุด

  • พึงพอใจมาก

  • พึงพอใจปานกลาง

  • พึงพอใจน้อย

  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง

graphic

icon ข่าวสาร