coral-icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

coral-icon

ปฏิทินการประชุม

มกราคม
2565
ไม่พบการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติ

คณะกรรมการระดับจังหวัด

coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

กฏหมาย

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

coral-icon

แผนการจัดประชุมและวาระการประชุมที่คาดว่าจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

8 มกราคม 64
coral-icon

แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

8 มกราคม 64
coral-icon

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

28 มกราคม 64
coral-icon

แบบฟอร์มสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ) ประจำปี 2564

28 มกราคม 64
coral-icon

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด 2564

8 มกราคม 64
coral-icon

สรุปการจัดประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มกราคม 64
coral-icon

ร่างคำสั่งคณะทำงานพิจารณาและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัด

11 พฤศจิกายน 63
coral-icon

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของ (ชื่อ)คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด......................

8 มกราคม 64
coral-icon

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของ (ชื่อ)คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (เอกสารแนบ 2-4)

11 พฤศจิกายน 63
coral-icon

แบบฟอร์มการเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

5 กุมภาพันธ์ 64
coral-icon

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

5 กุมภาพันธ์ 64
coral-icon

ตัวอย่าง Power Point การเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

15 กุมภาพันธ์ 64

เอกสารเผยแพร่

coral-icon

นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ( พ.ศ. 2564- 2565 )

23 กันยายน 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดภูเก็ต ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดกระบี่ ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดตรัง ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_กรุงเทพมหานคร ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดชลบุรี ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสตูล ปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดปัตตานีปี 2563

24 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2563

20 สิงหาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2562

30 มีนาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561

13 พฤศจิกายน 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดตราด ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดจันทบุรี ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดระยอง ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดชลบุรี ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _กรุงเทพมหานคร ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดชุมพร ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดพัทลุง ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสงขลา ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดปัตตานี ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดนราธิวาส ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดพังงา ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดระนอง ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดภูเก็ต ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดกระบี่ ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดตรัง ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง _จังหวัดสตูล ปี 2562

1 ตุลาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของประเทศไทย พ.ศ.2560

4 กันยายน 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดตราด ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดจันทบุรี ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดระยอง ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดพังงา ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดชุมพร ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

8 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563

14 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดนราธิวาส ปี 2563

14 กรกฎาคม 64
coral-icon

บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2560

23 สิงหาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสงขลา ปี 2563

14 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดพัทลุงปี 2563

14 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ 2559

23 สิงหาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2563

14 กรกฎาคม 64
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. 2558-2559

23 สิงหาคม 63
coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง_จังหวัดระนอง ปี 2563

14 กรกฎาคม 64

โหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจในการ เข้าใช้งานเว็บไซต์ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

  • พึงพอใจมากที่สุด

  • พึงพอใจมาก

  • พึงพอใจปานกลาง

  • พึงพอใจน้อย

  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง