coral-icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

coral-icon

ปฏิทินการประชุม

มีนาคม
2564
ไม่พบการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติ

คณะกรรมการระดับจังหวัด

coral-icon

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

กฏหมาย

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

coral-icon

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

28 มกราคม 64
coral-icon

แบบฟอร์มสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ) ประจำปี 2564

28 มกราคม 64
coral-icon

แผนการจัดประชุมและวาระการประชุมที่คาดว่าจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

8 มกราคม 64
coral-icon

แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

8 มกราคม 64
coral-icon

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด 2564

8 มกราคม 64
coral-icon

สรุปการจัดประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มกราคม 64
coral-icon

ร่างคำสั่งคณะทำงานพิจารณาและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัด

11 พฤศจิกายน 63
coral-icon

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของ (ชื่อ)คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด......................

8 มกราคม 64
coral-icon

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของ (ชื่อ)คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (เอกสารแนบ 2-4)

11 พฤศจิกายน 63
coral-icon
New

แบบฟอร์มการเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

5 กุมภาพันธ์ 64
coral-icon
New

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

5 กุมภาพันธ์ 64
coral-icon
New

ตัวอย่าง Power Point การเขียนเสนอวาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

15 กุมภาพันธ์ 64

โหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจในการ เข้าใช้งานเว็บไซต์ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

  • พึงพอใจมากที่สุด

  • พึงพอใจมาก

  • พึงพอใจปานกลาง

  • พึงพอใจน้อย

  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง