คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ที่ 475/2560 ) เรื่อง มาตรการ หลักเกณ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย ฯ

coral-icon2 ตุลาคม 63
coral-icon189 view
coral-icon
คำสั่ง มาตรการคุ้มครองทรัพยากร เกาะสีชัง ม.PDF

coral-iconFile type : .PDF

coral-iconsize : 0.68 Mb

coral-iconDownload : 3