(แก้ไขประกาศ )ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563

coral-icon17 พฤศจิกายน 63
coral-icon119 view
coral-icon
แก้ไขประกาศสรรหากรรมการผุ้ทรงฯ.PDF

coral-iconFile type : .PDF

coral-iconsize : 0.08 Mb

coral-iconDownload : 3